Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi kupujícím (kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetových stránek www. ekotakt.cz) a prodávajícím, společností EKOTAKT, s.r.o., IČ: 25693247, se sídlem V Lískách 1779, Praha 4 – Krč, 142 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61746.

1.2. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky) a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

1.3. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu ekotakt.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek

1.4. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky

II. Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách ekotakt.cz

2.3. Prodávající průběžně aktualizuje nabídku na svých webových stránkách ekotakt.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího nebo není skladem, je prodávající povinen tuto skutečnosti kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží. V případě zakoupení zboží, které toto vyžaduje, lze po dohodě tyto služby kupujícímu poskytnout.

2.5. Charakteristika zboží nabízeného na webových stránkách ekotakt.cz jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálně dostupných údajů od výrobců, dodavatelů, smluvních subjektů a jsou průběžně kontrolovány. Přesto nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit, a proto si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

III. Objednávka zboží

3.1. Objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinní vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

3.2. Objednávka musí obsahovat přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailovou adresu, telefonické spojení, přesné označení druhu a počet kusů objednaného zboží.

3.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku prostřednictvím webových stránek ekotakt.cz (objednávkový formulář). V případě, že bude objednávka učiněna jiným způsobem, nebude kupujícímu udělena nabídnutá akční sleva.

3.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději do druhého dne po jejím odeslání prodávajícímu buď telefonicky nebo emailem.

3.5. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce nebo telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce.

3.6. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

IV. Cena a platba

4.1. Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách ekotakt.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno „bez DPH“.

4.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím.

4.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady za dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:
- dobírkou – hotově řidiči dopravce při předání zboží nebo České poště s.p.
- platbou v hotovosti – při osobním odběru
- bezhotovostní platbou – převodem na účet

4.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

4.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

V. Dodací lhůta

5.1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se o tom kupujícího informovat v nejkratší možné době a dohodnout s ním termín dodání zboží. Dodací lhůty se dále řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy, což je cca dva dny. Česká pošta uschovává nevyzvednuté zásilky (obchodní i dobírkové balíky) 7 dní, poté je expeduje zpět zasilateli.

5.2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat neprodleně zprávu kupujícímu o termínu odběru.

5.3. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 7 (sedm) pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

VI. Nebezpečí škody, vlastnické právo ke zboží

6.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

6.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetových stránek ekotakt.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

7.2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návody a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu sídla prodávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

7.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu prodávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

7.5. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 (dvou) dnů od jeho faktického převzetí.

7.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma poštovného, dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 7 (sedmi) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem. Bude-li vrácené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí a překontrolování zboží.

7.7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 (sedmi) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 (sedmi) dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

7.8. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

VIII. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

8.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání, je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží.

8.2. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na ekotakt.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů od dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena.

8.3. Prodávající poskytuje zákazníkovi záruku 6, 12, 24 měsíců dle výrobce nebo dodavatele (dle obchodního zákoníku pro podnikatelské subjekty) a pro soukromé osoby 24 měsíců (dle občanského zákoníku) od dne faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách ekotakt.cz. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

8.4. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu sídla prodávajícího. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace.

8.5. Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo balíkem na adresu prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

8.6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávajícímu odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.7. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiný způsobem, než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelných pohrom.

IX. Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákon č. 101/200Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje kupujícího budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a to výhradně za účelem: splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu.

9.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

9.3. Kupující má právo kdykoliv písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobním údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

nahoru